Webdesign

pieter van crenzo © 2011 - 2020

www.meesteresbianca.nl leeft! Met an­de­re woor­den de web­site is dus nooit af! Re­gel­ma­tig vin­den er up­dates plaats met nieu­we in­houd zo­als plaat­jes, tekst, fo­to's en vi­deo's. Op de in­houd en vorm­ge­ving van de­ze web­site rust au­teurs­recht. Lees hier meer over op de pa­gi­na al­ge­me­ne voor­waar­den. Ook zul­len er zo nu en dan tech­ni­sche aan­pas­sin­gen plaats vin­den. Dit kun­nen ver­be­te­rin­gen zijn of nieu­we toe­pas­sin­gen.

Responsive Design logo

Tot eind 2014 was de web­site fraai weer­ge­ge­ven, maar had als na­deel dat de­ze door de vas­te breed­te al­leen ge­schikt was voor desk­top pc's. De web­site is nu re­spon­sief, dat wil zeg­gen de lay­out past zich aan het type ap­pa­raat aan. Ook is in het ont­werp re­ken­ing ge­hou­den met aan­raak scherm­en.

Zo­wel het tech­ni­sche ge­deel­te als het gra­fi­sche ont­werp zijn maat­werk en is ge­maakt met veel pas­sie en toe­wij­ding. Hoe­wel de web­site goed ge­test is op de meest re­cen­te po­pu­lai­re brow­sers, kan het toch ge­beu­ren dat er on­vol­ko­men­he­den in zit­ten. In­dien dit het ge­val is, wordt het erg op prijs ge­steld als u dit ons laat we­ten door mid­del van een mail­tje naar on­der­staan­de e-mail adres, waar­voor on­ze dank groot zal zijn. Ui­ter­aard kunt u ook een be­richt stu­ren voor sug­ges­ties.

Voor vra­gen en op­mer­kin­gen met be­trek­king tot de­ze web­site kunt u stu­ren aan:

 

Meesteres Bianca Logo  Powered by PHP  MySQL-logo