meesteres-bianca-rijzweep-pose-zijkant

Fetish Foto's Meesteres

Hier zijn en­ke­le SM en fe­tish fo­to's van mij waar­op je kunt zien hoe ik er­uit zie. Ook zie je en­ke­le voor­beel­den van wat ik zo­al doe op SM ge­bied en ook wat ik zelf leuk vind om te doen. Als aan­vul­ling op el­ke fo­to staat er een be­knop­te uit­leg ge­schre­ven over de fe­tish of over het on­der­werp op de fo­to. Zo kun je een idee krij­gen voor mis­schien een echte ses­sie met mij.

BDSM is zeer breed en kent ve­le as­pec­ten. Ik heb niet over­al een fo­to van maar bij 'ses­sies' kun je ook le­zen wat de mo­ge­lijk­he­den zijn. Ui­ter­aard be­paal ik het ver­loop en in­houd van de ses­sie, maar je voor­keu­ren kun je wel aan mij ken­baar ma­ken. Ik pro­beer je wen­sen in de ses­sie te ver­wer­ken, wat me meest­al lukt. Hoe dan ook, ik maak er een te­vens een span­nen­de ses­sie van!

Van de mees­te fo­to's is er een he­le se­rie. Als je wilt, kun je de he­le se­rie fo­to's en ook vi­deo's van mij be­won­de­ren op mijn be­taal­de in­houd on­der het knop­je 'en­tree'. Ik pro­beer re­gel­ma­tig nieu­we fo­to's op de web­site te plaat­sen. Kom re­gel­ma­tig te­rug als je niets van mij wilt mis­sen!


Schoen en Voet fetish