Tekening paardenstal waar een Meesteres haar slaaf ranselt met een bullwhip
De Bull­whip is niet ge­schikt voor wat­jes!

Zwepen gebruikt in de BDSM

De zweep is zo po­pu­lair in de BDSM dat het slaan er­mee, sym­bool staat voor SM. Zelfs bui­ten­staan­ders as­so­cië­ren sa­do­ma­so­chis­me met zwe­pen. Hier is een kor­te noot over en­ke­le zwe­pen ge­bruikt in de BDSM.

De bull­whip is een erg in­druk­wek­ken­de sin­gle tail en kan al­leen ge­bruikt wor­den door zeer ge­oe­fen­de per­so­nen. De leng­te kan meer dan 3 me­ter zijn en is daar­door ook niet ge­schikt voor in klei­ne ruim­tes. Voor bin­nen ge­bruik zijn er ook klei­ne­re sin­gle tails. Zo­als de naam al doet ver­moe­den, be­staat de sin­gle tail uit pre­cies één streng en is meest­al ge­maakt van ge­vloch­ten leer. Oor­spron­ke­lijk wer­den de­ze zwe­pen ge­bruikt door de cow­boys om er vee mee te drij­ven. Al­le sin­gle tails ver­gen heel veel oef­en­ing voor vei­lig ge­bruik en zijn echt niet ge­schikt voor wat­jes.

Een flog­ger, ook wel ge­sel ge­noemd, is een zweep met meer­de­re stren­gen. De SM heeft een gro­te di­ver­si­teit aan flog­gers, ge­maakt van di­ver­se ma­te­ria­len zo­als leer, su­è­de, rub­ber, ka­toen e.d. Elk type flog­ger heeft zijn spe­ci­fie­ke ken­mer­ken. Som­mig­en zijn heel zacht en an­der snoei­hard of weer an­de­re heb­ben een he­le scher­pe im­pact. De mees­te flog­gers zijn ook ge­schikt voor be­gin­ners.

Een rij­zweep of dres­suur­zweep, be­kent van de rui­ter­sport, is ook ide­aal te ge­brui­ken in de BDSM. De im­pact van een der­ge­lij­ke zweep is ge­mak­ke­lijk te do­se­ren. Over het al­ge­meen is de rij­zweep een ge­me­ne zweep en kan strie­men ver­oor­za­ken. De rij­zweep met hand­je is ui­ter­ma­te ge­schikt om een slaaf in het ga­reel te hou­den!

© 2011-2021 pieter van crenzo
www.meesteresbianca.nlFemdom Art