Tekening Zwarte Domina dwingt slaaf uit hondenbakje drinken
Hoe­veel ver­ne­der­ing kun je weer­staan wan­neer je door een prach­ti­ge Do­mi­na wordt ge­do­mi­neerd?

Ver­ne­der­ing in Fem­dom

Ver­ne­der­ing is een vorm van kwel­ling en is te ver­ge­lijk­en met gees­te­lij­ke pijn. Ver­ne­der­ing in de BDSM ge­beurt in een spel­si­tu­a­tie op vrij­wil­li­ge ba­sis. Dat wil zeg­gen dat de slaaf er­mee heeft in­ge­stemd om ver­ne­derd te wor­den.

Zelfs in een spel­si­tu­a­tie kan ver­ne­der­ing tot veel emo­ties lei­den. Daar­om zal de slaaf de Mees­te­res van te vo­ren op de hoog­te moe­ten bren­gen van al­le za­ken waar re­ken­ing mee ge­hou­den moet wor­den. Het res­pec­te­ren van de gren­zen is erg be­lang­rijk. Het is niet de be­doel­ing dat de slaaf kwaad weg­loopt en nooit meer te­rug komt. Bij een ide­a­le ver­ne­der­ing zal de slaaf juist on­der­da­ni­ger wor­den en de Mees­te­res do­mi­nan­ter. De­ze wis­sel­wer­king kan tot een mooi sek­su­eel op­win­dend spel lei­den.

Er zijn in de BDSM ve­le soor­ten van ver­ne­der­ing. De een­vou­dig­ste is ver­ba­le ver­ne­der­ing, bij­voor­beeld de slaaf wordt voor vui­le slet uit­ge­maakt. Ook kan de Mees­te­res de slaaf let­ter­lijk ver­la­gen door hem te la­ten krui­pen of op de grond te la­ten zit­ten. Zij kan hem be­per­ken van be­we­gings­vrij­heid door hem vast te bin­den. Tot slot het laat­ste voor­beeld, de Mees­te­res be­han­deld de slaaf als hond en ver­plicht hem uit een hon­den­bak te drin­ken zo­als op de il­lu­stra­tie is te zien.

© 2011-2021 pieter van crenzo
www.meesteresbianca.nlFemdom Art