Tekening Donkere Domina traint slaaf in de kelder
Uit­ein­de­lijk heeft de­ze slaaf he­le­maal niks te ver­tel­len en moet ge­traind wor­den!

Slaaf training

Fem­dom is het ge­deel­te bin­nen de we­reld van de BDSM waar do­mi­nan­te vrou­wen de baas zijn. De­ze Do­mi­na's be­heer­sen het le­ven van de on­der­da­ni­ge per­so­nen af­ge­kort subs of ook wel sla­ven of sla­vin­nen ge­noemd. Dat de­ze subs niets te ver­tel­len heb­ben is meest­al wel dui­de­lijk. Re­de­lijk be­kend is dat sla­ven op­drach­ten uit­voe­ren, wor­den ver­ne­derd of wor­den ge­straft. Min­der be­kend is dat som­mig­en sla­ven ge­traind moe­ten wor­den.

Het kunst­werk toont een slaaf die wel een train­ing kan ge­brui­ken! Be­hal­ve dat hij niet net­jes spreekt lekt hij ook nog eens uit zijn leu­ter, of niet? Ja­wel, vol­gens de eer­ste les heeft de Do­mi­na al­tijd ge­lijk, dus dan is het waar!

El­ke Mees­te­res heeft haar ei­gen spe­ci­fie­ke wen­sen, maar en­ke­le re­gels be­ho­ren tot de al­ge­me­ne ba­sis ken­nis. Spreek je Mees­te­res nooit te­gen! Wees al­tijd re­spect­vol! En­zo­voort. De Mees­te­res zal haar slaaf zelf gaan trainen, om hem pre­cies daar te krij­gen waar zij hem heb­ben wil. He­laas, je ou­de di­plo­ma van een an­de­re Mees­te­res is niet veel waard!

© 2011-2021 pieter van crenzo
www.meesteresbianca.nlFemdom Art