Tekening  zwarte Domina martelt slaaf met prikroller in de kelder
De prik­rol­ler geeft een reeks pijn­prik­kels die be­hoor­lijk pijn­lijk kun­nen zijn.

Prik­roller en radeer­wieltje

Leu­ke speel­tjes in de BDSM voor het ge­ven van een reeks pijn­prik­kels zijn een prik­rol­ler en een ra­deer­wiel­tje. Er is een groot ver­schil tus­sen de­ze speel­tjes in het ge­bruik en uit­voe­ring.

Met een ra­deer­wiel­tje kan er een reeks pijn­prik­kels ge­ge­ven wor­den door er­mee over het li­chaam te rol­len. De pijn is te do­se­ren door de har­der of zach­ter te druk­ken. Ra­deer­wiel­tjes zijn oor­spron­ke­lijk ge­maakt om naai pa­tro­nen over te trek­ken. De­ze wiel­tjes doen over het al­ge­meen nau­we­lijks pijn. De mark heeft hier­op in­ge­speeld en di­ver­se soor­ten zijn spe­ci­aal voor de ero­ti­sche toe­pas­sin­gen ge­pro­du­ceerd en te koop bij BDSM en ero­tiek win­kels. De mooi­ere pinwielen zijn meest­al van ver­chroomd staal en heb­ben scher­pe naal­den. Ook zijn er va­ri­an­ten met meer­de­re wiel­tjes op een as.

Een ge­heel an­de­re mar­tel­ge­reed­schap is de prik­rol­ler zo­als in de af­beel­ding is weer­ge­ge­ven. De prik­rol­ler heeft een bre­de kunst­stof rol met scher­pe pin­nen. Door de breed­te kan bij het ge­bruik een be­wust of on­be­wust be­doeld ef­fect ver­oor­za­ken. Als de rol­ler in een bocht wordt ge­stuurd dan zul­len de naal­den aan bei­de uit­ein­de van de rol gaan slip­pen en kras­sen ma­ken in de huid. Dit kan zeer pijn­lijk zijn!

© 2011-2021 pieter van crenzo
www.meesteresbianca.nlFemdom Art