Tekening, slaaf wordt als hond aan de ketting gehouden door een donkere Meesteres
Bij pet­play wor­den men­sen vrij­wil­lig als die­ren be­han­deld en dat kan heel ver­ne­de­rend zijn.

Pet­play

Een pet­play is een die­ren rol­len­spel waar­bij de on­der­da­ni­ge het huis­dier is en de do­mi­nant is de ei­ge­naar van het huis­dier. Voor­beel­den van die­ren zijn hon­den, kat­ten, var­kens, po­ny's, en­zo­voort. Re­gel­ma­ti­ge be­oe­fe­naars heb­ben vaak spe­ci­a­le at­tri­bu­ten zo­als mas­kers met een dier­en­snuit, fe­tish dier­en­pak­ken, com­ple­te tuigages voor het dier e.d.

Een aan­tal men­sen be­oe­fent pet­play als een le­vens­stijl, ech­ter een in­ci­den­teel spel is ook mo­ge­lijk. De ei­ge­naar kan het huis­dier op al­ler­lei ma­nie­ren kunst­jes le­ren, maar dat is niet al­les. Het gaat er­om dat de on­der­da­ni­ge zich gaat in­le­ven in de aard van het beest. Mas­kers en pak­ken e.d. zijn daar­om niet echt nood­za­ke­lijk. De on­der­da­ni­ge of­wel ge­kleed of naakt zal be­han­deld wor­den als een dier.

Bij pet­play als on­der­deel van BDSM gaat het voor­al om ver­ne­der­ing, dat blijkt soms ook uit de keu­ze van het dier zo­als var­ken en hond. Ook het pro­du­ce­ren van die­ren ge­lui­den maakt het spel erg ver­ma­ke­lijk en is erg ver­ne­de­rend. Als dat nog niet ge­noeg ver­ne­der­ing is dan mag het huis­dier ook echte hon­den­brok­ken eten uit een hon­den­bak­je. Sma­ke­lijk eten!

© 2011-2021 pieter van crenzo
www.meesteresbianca.nlFemdom Art