Tekening ongelijkwaardigheid met een grote donkere Meesteres met een kleine blanke slaaf
Na­druk leg­gen op on­ge­lijk­waar­dig­heid is in­te­res­sant in de Fem­dom.

Ongelijk­waardigheid

Spe­len met macht is de es­sen­tie van BDSM, niet het stre­ven naar ge­lijk­waar­dig­heid maar juist het be­na­druk­ken van de on­ge­lijk­waar­dig­heid. In de Fem­dom le­vens­stijl is een do­mi­nan­te vrouw het bes­te af met een on­der­da­ni­ge man als part­ner. Aan­ge­zien ze el­kaar no­dig heb­ben is we­der­zijds re­spect erg be­lang­rijk.

In de Fem­dom kunst, wordt de on­ge­lijk­waar­dig­heid het meest dui­de­lijk door de ver­hou­din­gen van de Mees­te­res en de slaaf. De Mees­te­res wordt vaak in een kunst­werk dui­de­lijk gro­ter dan de slaaf af­ge­beeld. Ook an­de­re te­gen­stel­lin­gen zijn ge­brui­ke­lijk zo­als aan­trek­ke­lijk en le­lijk of sterk en zwak. De on­der­da­ni­ge kan ook bij­voor­beeld in een be­nar­de si­tu­a­tie wor­den ge­zet en daar­bij be­spot­te­lijk of naakt af­ge­beeld wor­den. Een naak­te slaaf is ver­ne­de­rend, niet aan­trek­ke­lijk.

Een Do­mi­na wordt nooit be­spot­te­lijk ge­maakt. Als een Do­mi­na naakt wordt ge­por­tret­teerd dan is dat om­dat het aan­trek­ke­lijk is en meest­al be­doeld om de kij­kers te prik­ke­len. Ja, een naak­te Mees­te­res mag best mits re­spect­vol weer­ge­ge­ven. Een ver­lei­de­lijk li­chaam heeft na­me­lijk ook macht. Hoe dan ook, in de Fem­dom le­vens­stijl zal de vrouw al­tijd su­pe­ri­eur zijn!

© 2011-2021 pieter van crenzo
www.meesteresbianca.nlFemdom Art