Tekening mattenklopper op blote billen gebruikt voor afstraffing.
De mat­ten­klop­per is er voor af­klop­pen van vui­le din­gen!

Matten­klopper

De mat­ten­klop­per roept een be­paal­de sfeer op wan­neer de­ze wordt ge­bruikt in sa­do­ma­so­chis­tisch macht­spel­let­jes. De­ze en an­de­re huis­hou­de­lij­ke ar­ti­ke­len zijn on­mis­baar in een rol­len­spel geënt op de ja­ren 50 en 60. Het was mo­ge­lijk om stie­kem aan SM te doen zon­der spe­ci­a­le kinky ar­ti­ke­len aan te schaf­fen. Nie­mand hoef­de te ver­moe­den dat spul­len zo­als was­knij­pers, de pol­le­pel en an­de­re keu­ken­ge­rei wer­den ge­bruikt voor an­de­re za­ken dan voor waar het oor­spron­ke­lijk was be­doeld.

Te­gen­woor­dig is het nog steeds mo­ge­lijk zo'n spel te spe­len. De on­der­da­ni­ge speelt dan de rol van stou­te jon­gen of dienst­meid. Het is ge­brui­ke­lijk dat de vrouw des hui­zes wordt aan­ge­spro­ken met Me­vrouw. Ui­ter­aard komt de mat­ten­klop­per goed van pas, maar niet voor het uit­klop­pen van stof! De­ze klas­sie­ke rol­len­spe­len zijn niet kin­der­ach­tig te noe­men want het spel kan erg hard ge­speeld wor­den.

De mat­ten­klop­per staat ook wel sym­bool voor het af­straf­fen van al­ler­lei za­ken die niet pluis zijn. Na­tuur­lijk kan de­ze ook ge­woon ge­bruikt wor­den zon­der spe­ci­fiek rol­len­spel, maar ge­woon om­dat het leuk is. In elk ge­val een flin­ke af­ran­se­ling met de mat­ten­klop­per op de bil­len zal een mooi pa­troon ach­ter la­ten!

© 2011-2021 pieter van crenzo
www.meesteresbianca.nlFemdom Art