Tekening blanke lustslaaf beft donkere Meesteres
Een gro­te eer voor een lust­slaaf om zo te mo­gen die­nen!

Lust­slaaf

Een Mees­te­res wil vaak een hoop doen met haar slaaf zo­als vast bin­den, do­mi­ne­ren, ver­ne­de­ren, mar­te­len e.d. Maar er is na­tuur­lijk veel meer. Een Mees­te­res heeft af en toe ook an­der wen­sen en dan be­doeld zij de­ze keer geen glaas­je wijn of iets van dien aard. Zij wenst na­me­lijk sek­su­e­le be­vre­di­ging. Daar­voor be­staan ui­ter­aard veel op­ties om dat te re­a­li­se­ren. Maar een goe­de keu­ze is na­tuur­lijk het ge­bruik ma­ken van een lust­slaaf.

Een lust­slaaf is er voor het ge­not van zijn Mees­te­res. Hij zal sek­su­e­le han­de­lin­gen moe­ten ver­rich­ten zo­als bef­fen en ver­plicht rim­men. Dat hij er zelf op­ge­won­den van kan ra­ken doet er niet zo­veel toe.

Het is moei­lijk te zeg­gen of hij tij­dens zo'n ses­sie zelf mag klaar­ko­men. Dat hangt na­tuur­lijk af van de Mees­te­res, maar het be­hoort wel tot de mo­ge­lijk­he­den. Het kan zo zijn dat zij dat toch ple­zie­rig vindt. Ui­ter­aard mag de slaaf niet zo­maar op een wil­le­keu­rig mo­ment spon­taan klaar­ko­men. Pas als hij toe­stem­ming heeft van zijn Mees­te­res mag hij spui­ten!

© 2011-2021 pieter van crenzo
www.meesteresbianca.nlFemdom Art