Tekening, Donkere Meesteres in schoenenwinkel martelt slaaf met hoge hak
Hoge hak­ken is pijn lijden! Wie heeft pijn?

Hoge hak fetish

Veel men­sen wor­den op­ge­won­den van schoe­nen en dat zijn niet al­leen man­nen! Het lijkt er­op dat er ook veel vrou­wen een be­hoor­lij­ke ho­ge hak fe­tish heb­ben. Geen grap­je, vrou­wen kun­nen wel ze­ker op­ge­won­den wor­den van sexy schoe­nen of sexy laar­zen. Na­tuur­lijk is er wel een ver­schil tus­sen de twee ge­slach­ten, vrou­wen voe­len zich enorm sexy met van die sti­let­to's aan, ter­wijl de he­ren met een high heel fe­tish juist op­ge­won­den wor­den door die ho­ge hak te ado­re­ren.

Ho­ge hak­ken in een Fem­dom SM spel zijn er niet al­leen om op te lo­pen en naar te kij­ken, de Mees­te­res kan ze ook ge­brui­ken als speel­tje. De wa­re ho­ge hak fe­tish­ist wordt geil van be­tas­ten en rui­ken aan laar­zen. Mis­schien dwingt de Mees­te­res hem om schoe­nen of laar­zen te kus­sen en te lik­ken, of moet hij de ho­ge hak pij­pen.

Een vrouw met wat meer sa­dis­me ge­bruikt de scher­pe hak­ken als straf ge­reed­schap voor het ge­ven van pijn. Ze kan bij­voor­beeld de hak in het li­chaam van de slaaf druk­ken zo­als op de te­ke­ning. Een an­de­re mo­ge­lijk­heid is dat de Do­mi­na haar slaaf mar­telt door met haar pun­ti­ge hak­ken te trap­pen of over hem heen te lo­pen. In elk ge­val een ho­ge hak geeft een vrouw een sexy en mach­tige uit­stra­ling!

© 2011-2021 pieter van crenzo
www.meesteresbianca.nlFemdom Art