Tekening waar een elektrische vliegenmepper wordt gebruikt door een donkere Meesteres op een slaaf.
De elek­tri­sche vlie­gen­mep­per als mar­tel ge­reed­schap geeft soms een hi­la­risch ef­fect.

De elek­trische vliegen­mepper

Er wor­den bin­nen de BDSM veel klas­sie­ke straf­werk­tui­gen ge­bruikt zo­als zwe­pen en klem­men. Daar­naast kun­nen er na­tuur­lijk ook he­den­daagse mar­tel ge­reed­schap­pen ge­bruikt wor­den. Zo heeft ge­rui­me tijd ge­le­den de elek­tri­sche vlie­gen­mep­per zijn in­tre­de ge­maakt in de we­reld van de BDSM waar­mee sla­ven in plaats van in­sec­ten te lijf wor­den ge­gaan.

De elek­tri­sche vlie­gen­mep­per lijkt op een ten­nis­rac­ket en is ver­ge­lijk­baar met een teaser of een elek­tro­shock wa­pen maar dan met veel min­der kracht. Zo­lang het knop­je in­ge­drukt is, zul­len de me­ta­len de­len elek­trisch ge­la­den zijn en een schok ge­ven wan­neer je dit aan­raakt. De elek­tri­sche vlie­gen­mep­per is te koop voor een paar eu­ro en is te ver­krij­gen in twee ver­schil­len­de uit­voe­rin­gen. Het type uit­ge­voerd met drie ras­ters is goed te ge­brui­ken te­gen vlie­gen, maar niet ge­schikt voor mar­tel spel­le­tjes op men­sen om­dat het mid­del­ste ras­ter moei­lijk is aan te ra­ken. Het type dat pri­ma als speel­tje ge­bruikt kan wor­den, be­staat uit één en­ke­le laag stan­ge­tjes.

Het ge­bruik van de elek­tri­sche vlie­gen­mep­per door een Mees­te­res kan voor de slaaf nog­al pijn­lijk zijn, voor­al wan­neer zijn bal­len het doel­wit is. Ook kan zij de slaaf fop­pen door net te doen als­of het knop­je is in­ge­drukt, wat kan re­sul­te­ren in een hi­la­risch ef­fect.

© 2011-2021 pieter van crenzo
www.meesteresbianca.nlFemdom Art