Facesitting tekening met donkere Domina op het gezicht van blanke slaaf.
Zo, de slaaf kan geen kant meer op het eni­ge wat hij nog kan is bef­fen en rim­men!

Face­sitting

In de con­text van vrou­we­lij­ke do­mi­nan­tie sym­bo­li­seert een face­sit­ting de su­pe­ri­o­ri­teit van de Mees­te­res ten op­zich­te van de slaaf. Meest­al is het een do­mi­nan­te vrouw die op het ge­zicht van een on­der­da­ni­ge man gaat zit­ten. In dat ge­val wordt het ook wel queen­ing ge­noemd. Wan­neer het gaat om op­zet­te­lijk de toe­voer van ver­se lucht voor kor­te tijd te blok­ke­ren dan spreek men ook van smoth­er­ing. De Do­mi­na kan daar­bij een slip of meer kle­ding dra­gen, maar dat hoeft na­tuur­lijk niet.

Over het al­ge­meen is een face­sit­ting bij­zon­der ero­tisch met al dan niet ge­dwon­gen oraal con­tact. De slaaf is vrij­wel mach­te­loos en kan door haar ge­wicht geen kant meer op. De Do­mi­na heeft nu al­le macht en door zo te gaan zit­ten be­paald zij pre­cies waar ze ge­prik­keld wil wor­den. Het eni­ge wat hij nog kan doen is met zijn tong sti­mu­le­ren en dat is nu pre­cies de be­doel­ing. Door­dat de Do­mi­na haar han­den vrij heeft kan een face­sit­ting ge­com­bi­neerd wor­den met an­de­re ac­ti­vi­tei­ten zo­als te­pel­mar­te­ling of pik en bal­len mar­te­ling.

© 2011-2021 pieter van crenzo
www.meesteresbianca.nlFemdom Art