Tekening, donkere Meesteres domineert slaaf in Dungeon
Dungeon is de speel­ruimte voor een SM spel.

Dungeon

Dun­geon (in Ne­der­lands ker­ker) is oor­spron­ke­lijk een on­der­grond­se ge­van­ge­nis waar­in vroe­ger ver­oor­deel­de wer­den op­ge­slo­ten en soms ge­mar­teld. De­ze ge­van­ge­nis­sen wa­ren koud, don­ker en voch­tig en meest­al ge­bouwd in de kel­ders van een kas­teel.

Te­gen­woor­dig heeft dun­geon de be­te­ke­nis ge­kre­gen voor de speel­ruim­te voor een SM spel. Je kunt ze aan­tref­fen in de kel­der maar net zo goed op zol­der. An­de­re woor­den voor dun­geon zijn SM Stu­dio, SM kel­der, SM zol­der, speel­ruim­te etc.

De dun­geon is ook vaak in­ge­richt met mar­tel toe­stel­len, ook wel BDSM meu­bels ge­noemd. Soms heb­ben de­ze meu­bels een ge­lij­ke­nis met mid­del­eeuw­se mar­tel­toe­stel­len. En­ke­le voor­beel­den van BDSM meu­bels zijn schand­blok­ken, krui­zen, spanking ban­ken en kooi­en etc. De de­co­ra­tie kan el­ke stijl zijn, waar­on­der mo­dern. De mees­te heb­ben een zwart in­te­ri­eur om een span­nen­de sfeer te creëren. Vaak is de ka­mer voor­zien van be­ves­ti­gings­pun­ten voor ka­ra­bijn­ha­ken of an­de­re slui­tin­gen om de sla­ven aan vast te ke­te­nen. Soms is er zelfs een elek­tri­sche aan­ge­dre­ven lier om een slaaf op te hij­sen.

Om­dat een goed in­ge­rich­te SM Stu­dio is een he­le in­ves­te­ring is wor­den ze vaak ge­meen­schap­pe­lijk ge­bruikt. Er be­staan ook he­le gro­te SM ruim­tes waar­in he­le groe­pen te­ge­lijk kun­nen spe­len bij­voor­beeld in nacht­clubs en op speel­fees­ten.

© 2011-2021 pieter van crenzo
www.meesteresbianca.nlFemdom Art