Tekening van een donkere Meesteres die een blanke slaaf leert tellen
Slaag krij­gen en te­ge­lijk tel­len blijkt niet mak­ke­lijk te zijn.

Waarom tellen moeilijk is

Een Mees­te­res kan haar slaaf straf­fen door hem met een zweep te slaan. Maar het wordt pas echt een straf als hij daar­bij de op­dracht krijgt om el­ke zweep­slag hard­op te tel­len. Dit lijkt heel ge­mak­ke­lijk maar schijn be­driegt.

Mis­schien dat de echte ma­so­chist wel ge­niet van de klap­pen maar dat wordt wel an­ders als hij de zweep­sla­gen hard­op moet tel­len. Hij zal zich maar op één ding te­ge­lijk kun­nen con­cen­tre­ren. El­ke klap van de zweep zal har­der aan­voe­len als hij te veel op het tel­len con­cen­treert. Wan­neer hij te veel op de el­ke klap con­cen­treert dan zal hij mis­schien de tel kwijt­ra­ken. Zelfs een slaaf kan maar één ding te­ge­lijk! Over het al­ge­meen be­gint de Do­mi­na weer op­nieuw bij een tel­fout. Op de­ze ma­nier kan een se­rie zweep­sla­gen be­hoor­lijk lang gaan du­ren en wordt het een zwa­re straf.

Voor­al bij de wat har­de­re ses­sies kan er nog een nut­ti­ge re­de zijn om hard­op te la­ten tel­len. Na­me­lijk voor het con­tro­le­ren of de on­der­da­ni­ge nog bij de les is. De Mees­te­res kan dan in­grij­pen voor­dat de slaaf gaat be­zwij­ken.

© 2011-2021 pieter van crenzo
www.meesteresbianca.nlFemdom Art