Tekening, donkere Domina krast diepe sporen op de rug van een slaaf
BDSM spo­ren ver­dwij­nen meest­al van­zelf, an­ders doe je er een pleis­ter op!

BDSM sporen

BDSM spo­ren zijn kneu­zin­gen en an­de­re merk­te­kens na een min of meer hef­ti­ge SM ses­sie. Het gaat dan om een zicht­baar aan­den­ken wat meest­al van­zelf over gaat. Het gaat hier dus dui­de­lijk niet over blijv­end let­sel.

Ro­de plek­ken ver­oor­zaakt door een paar klap­pen met de vlak­ke hand ver­dwij­nen na een paar mi­nu­ten van­zelf. Blau­we plek­ken en stre­pen van de zweep of cane zul­len sterk af­han­gen van de per­soon. De ene per­soon streept nau­we­lijks en de an­der lijkt snel op een ze­bra. Daar­bij maakt het ook uit hoe hard en waar­mee ge­sla­gen is. Door­gaans ver­dwij­nen de­ze spo­ren na een paar da­gen.

Soms wil de slaaf lie­ver geen merk­te­kens of hij wil er snel van af. Om­dat hij bij­voor­beeld zich wil ver­to­nen bij de sau­na, de dok­ter, zijn vrouw of iets der­ge­lijks. Blau­we plek­ken ge­ne­zen snel­ler met Arnica zalf en ge­bruik veel vi­ta­mi­ne C. Ver­zorg gro­te kras­won­den even­tu­eel met Ba­ta­di­ne zalf te­gen in­fec­ties. Klei­ne kras­wond­jes kun je mis­schien een pleis­ter­tje op doen.

Meest­al is de slaaf erg trots op zijn BDSM spo­ren en kijkt hij graag in de spie­gel. Het kan ook ge­beu­ren dat de slaaf een ge­voe­lig ach­ter­werk heeft op­ge­lo­pen. Tel­kens als hij gaat zit­ten krijgt hij een leu­ke her­in­ne­ring.

© 2011-2021 pieter van crenzo
www.meesteresbianca.nlFemdom Art