Meesteres Bianca kwelt slaaf met elektrische vliegenmepper

Het ontvangen van elektrische schokken is niet echt prettig!

lengte: 5 min. 11 sec. formaat: 480x360


2. Elektrische vliegenmepper

Elek­tri­sche schok­ken toe­ge­diend krij­gen is voor de mees­te men­sen niet echt pret­tig. Zelfs voor de er­va­ren on­der­da­ni­ge kan het erg ge­meen zijn. In een der­ge­lij­ke BDSM-ses­sie kan dit wel tot ver­ras­sen­de re­sul­ta­ten lei­den, wat op zich na­tuur­lijk wel weer leuk is. Maar dat zul je zelf moe­ten be­oor­de­len!

Mees­te­res Bianca is nog niet klaar met de slaaf, hij heeft nog meer straf ver­diend. Dit maal moet hij buk­ken en krijgt hij met een rij­zweep er van langs op zijn bil­len. Zijn ach­ter­werk wordt al aar­dig ge­voe­lig. Even doet de Mees­te­res lief, maar al gauw heeft ze een wel héél sa­dis­tisch plan­ne­tje. Ze pakt stie­kem een elek­tri­sche vlie­gen­mep­per die ze te­gen zijn ge­voe­li­ge ach­ter­werk duwt. Een druk op het knop­je en de slaaf kermt het uit! Zijn bil­len heb­ben het zwaar te ver­du­ren. Maar ook zijn bal­len zul­len er­aan moe­ten ge­lo­ven!

Dit is het twee­de deel van twee vi­deo’s waar­in Mees­te­res Bianca een ses­sie geeft ter­wijl ze een zil­ver­kleu­rige leg­ging draagt.


Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.