Man aanbidt donkere voet van Meesteres Bianca

Voetfetisjist ondergaat goddelijke behandeling!

Lengte: 3 min 40 sec. HD-720p


14. Voetfetisjist in extase

Een spel met vrou­wen­voe­ten is na­tuur­lijk een groot ge­noe­gen voor de echte lief­heb­ber. Maar hoe kan een Do­mi­na ie­mand met de­ze fe­tisj in ex­ta­se bren­gen? Je kunt het zien ge­beu­ren in de vi­deo hier!

Een voet­fe­ti­sjist wordt ge­trak­teerd met de prach­ti­ge don­ke­re voe­ten van Mees­te­res Bianca. Hij ver­eert haar voe­ten door de­ze te kus­sen en te lief­ko­zen. Het is voor hem pu­re ver­wen­ne­rij wan­neer de Do­mi­na haar voet­zo­len en te­nen in zijn ge­zicht wrijft. Op ge­pas­te wij­ze on­der­gaat de on­der­da­ni­ge man de­ze god­de­lij­ke be­han­de­ling. Het is ver­ne­de­rend om laag op de grond te lig­gen maar te­ge­lijk is het bij­zon­der geil om op zul­ke wij­ze in­tiem aan­ge­raakt te wor­den. Maar dat is nog niet al­les, de ge­luk­ki­ge on­der­daan mag ook rui­ken en proe­ven aan de prach­ti­ge voe­ten van de Mees­te­res. Na tijd­je raakt de fe­ti­sjist zicht­baar van ge­not in ex­ta­se!

De­ze vi­deo is op­ge­no­men in HD kwa­li­teit en zal ge­zien moe­ten wor­den door el­ke lief­heb­ber van vrou­wen­voe­ten.


Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.