Meesteres Bianca in zilverkleurige legging zit op naakte slaaf

Tepel en pik marteling door Meesteres Bianca

lengte: 4 min. 17 sec. formaat: 480x360


1. Tepel en pik marteling

Wat de func­tie is van man­ne­lij­ke te­pels? Vraag dat maar eens aan een Do­mi­na! De­ze vi­deo laat zien dat het wel eens ge­voe­li­ge plek­jes kun­nen zijn.

Een naak­te slaaf zit op een stoel te wach­ten op wat ko­men gaat. Niet eens drie tel­len la­ter, ver­schijnt Mees­te­res Bianca in een strak­ke zil­ver­kleu­rige leg­ging. Ze is erg sexy, en ze maakt hem geil door zijn te­pels en lul aan te ra­ken. Hij krijgt er een stij­ve lul van. De don­ke­re Mees­te­res kan heel lief zijn, maar zo­dra zijn pik vol­le­dig hard is ge­word­en, be­gint ze niet zo lief meer te doen. Zijn te­pels wor­den pijn­lijk ge­mar­teld met een paar me­ta­len markt­klem­men. Ze zweept te­gen zijn pik en bal­len met een rij­zweep en plaagt zijn he­le li­chaam. Maar dit is nog maar het be­gin, de­ze sa­dis­ti­sche Do­mi­na heeft nog meer span­nen­de plan­nen!

Dit is het eer­ste deel van de twee vi­deo's waar­in Mees­te­res Bianca een BDSM ses­sie doet ter­wijl ze haar strak­ke zil­ver­kleu­rige leg­ging draagt.


Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.