Donkere Meesteres Bianca laat haar teennagels lakken door slaaf

Onderdanige lakt teennagels.

lengte: 2 min. 56 sec. formaat: 480x360


8. Teennagels lakken

Een eer­vol­le op­dracht voor een slaaf is teen­na­gels lak­ken. Je hoeft geen voet­fe­ti­sjist te zijn om het leuk vin­den want om het te mo­gen doen is al leuk ge­noeg. Dat geldt na­tuur­lijk voor­al voor on­der­da­ni­ge man­nen. Het is vol­ko­men on­be­lang­rijk of je iets met vrou­wen voe­ten hebt. Wat je wel moet heb­ben is een bee­tje cos­me­tisch in­zicht. En, je moet na­tuur­lijk ge­con­cen­treerd kun­nen wer­ken en niet te snel op­ge­won­den wor­den!

Mees­te­res Bianca zet haar voe­ten neer voor haar slaaf. Zij be­veelt hem om eerst de ou­de lak te ver­wij­de­ren. Hij ge­hoor­zaamt haar keu­rig en ver­wij­dert de na­gel­lak gron­dig met na­gel­lak­re­mover. Ui­ter­aard is het de do­mi­nant die de nieu­we kleur be­paald. Hij mag de na­gels rood lak­ken. Een heel nauw­keu­rig kar­wei­tje want hij moet het na­tuur­lijk wel goed doen. Als hij klaar is dan wordt zijn werk be­oor­deeld. De Do­mi­na is te­vre­den daar­om mag hij als blijk van waar­de­ring bei­de voe­ten kus­sen!


Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.