Donkere verpleegster zit op iemands gezicht voor facesitting en smothering

Adem­controle met facesitting

lengte: 2 min. 54 sec. formaat: 480x360


11. Adem(be)ne­men­de Face­sit­ting

Hoe­zo, adem­be­ne­mend zult u zich af­vra­gen? Nou, in elk ge­val let­ter­lijk adem ne­mend. In BDSM-scene ook wel Smoth­er­ing ge­noemd, dat is het be­wust be­lem­me­ren van de adem­ha­ling, al­thans voor een kor­te tijd, en heeft een bij­zon­der sa­do­ma­so­chis­tisch tin­tje. Daar­naast mag het dan wel ver­ne­de­rend zijn om ie­mand op je ge­zicht te la­ten zit­ten maar vre­se­lijk geil is het ook!

Zie hier is de adem­be­ne­men­de face­sit­ting vi­deo waar­in Zus­ter Bianca ge­kleed in ver­pleeg­sters­uni­form een smoth­er­ing doet. Ze wil we­ten hoe lang ze met haar dik­ke bil­len op het ge­zicht van haar pa­tiënt kan zit­ten. De zwar­te ver­pleeg­ster pro­beert ver­schil­len­de po­si­ties uit. Na­tuur­lijk heeft het slacht­of­fer last van wat adem­ha­lings­moei­lijk­he­den als ze met haar vol­le ge­wicht op zijn ge­zicht zit, maar daar gaat het juist om. Als ze met haar kont net bo­ven zijn ge­zicht hangt dan blijkt de­ze zo­ge­naam­de pa­tiënt he­le­maal niet zo ziek te zijn, al­les blijkt naar be­ho­ren te wer­ken!

Wel­licht ook fi­guur­lijk be­doeld adem­be­ne­men­de face­sit­ting maar dat mag u zelf be­oor­de­len!


Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.