Donkere Meesteres Bianca scheurt kleren van slaaf in stukken

Meesteres scheurt kleren van zijn lijf!

lengte: 3 min. 14 sec. formaat: 480x360


7. Meesteres scheurt kleren

Een slaaf staat ge­bon­den aan een dwars­balk. Hij moet ge­straft wor­den, om­dat hij dat ver­diend heeft. Mees­te­res Bianca loopt naar hem toe en scheurt met gro­te kracht zijn kle­ren in stuk­ken en trekt de res­ten vod­den van zijn lijf. Hij moet zich om­ke­ren met zijn rug naar haar zo­dat ze hem op zijn blo­te li­chaam kan straf­fen.

De Mees­te­res pakt een flog­ger en draait de stren­gen in de rond­te. On­danks dat de slaaf niets kan zien, weet hij toch wat hem te wach­ten staat. Hij voelt de wind die van de rond­draai­en­de flog­ger af­komt. Het zal niet lang meer du­ren voor het mo­ment van de klap­pen is aan­ge­bro­ken. De don­ke­re Mees­te­res slaat met veel pas­sie op zijn rug en bil­len. Je ziet let­ter­lijk een krach­ti­ge fem­dom­ac­ti­vi­teit, met veel ener­gie. Zij slaat net zo­lang door tot­dat zijn bil­le­tjes een bee­tje rood be­gin­nen te kleu­ren.

Het is heer­lijk om op die ma­nier je ener­gie kwijt te ra­ken!


Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.