Billenkoek met de mattenklopper

Zijn wel verdiende billenkoek!

Lengte: 2 min 13 sec. HD-720p


15. Billenkoek 'over de knie'

Een man­ne­lij­ke sub moet over de knie wor­den ge­no­men! Ge­woon om­dat het kan, er is geen en­ke­le re­de voor zijn straf be­hal­ve dan dat het heel leuk is om te doen. De Mees­te­res vindt het ge­woon no­dig om hem zijn wel ver­dien­de bil­len­koek te ge­ven!

Don­ke­re Mees­te­res Bianca is ge­kleed in een strak­ke wet­look cat­suit wel­ke haar zeer sexy maakt. Op een vrien­de­lij­ke ma­nier be­veelt ze haar slaaf om zich naar haar te be­ge­ven. “kom eens even hier!” roept ze, want het is tijd voor bil­len­koek. De on­der­da­ni­ge man moet een les­je wor­den ge­leerd! “Ga maar lig­gen!” be­veelt ze nog, on­danks de hui­se­lij­ke sfeer. Zo goed en kwaad als het kan, gaat hij ge­hoor­zaam op haar schoot lig­gen. Het slacht­of­fer draagt al­leen een slip en krijgt een flink pak slaag met de mat­ten­klop­per. Voor wat meer ef­fect trekt ze de slip om­laag en mept van de ene bil op de an­de­re tot­dat zijn kont he­le­maal rood is ge­word­en.

De­ze Fem­dom vi­deo is op­ge­no­men in HD kwa­li­teit.


Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.