Donkere Meesteres Bianca houdt kaars boven de pik van de sub voor kaarvetspel

Ze druppelt langzaam heet kaarsvet over zijn geslachtsdelen.

lengte: 7 min. 49 sec. formaat: 480x360


4. Kaarsvetspel

Een man­ne­lij­ke sub is naakt en heeft al­leen een le­ren kap over zijn hoofd maar hij kan toch nog iets zien door een smal­le ope­ning. Het is tijd voor een ro­man­ti­sche ses­sie met kaars­jes, ten­min­ste daar lijkt het op. Om te be­gin­nen bindt Mees­te­res Bianca haar sub vast aan een stoel en plaagt en prik­kelt hem hier en daar een bee­tje. Hij heeft geen idee wat er gaat ge­beu­ren en laat het al­le­maal maar toe, ten­slot­te heeft hij geen keus.

Wan­neer de on­der­da­ni­ge man op­ge­won­den raakt steekt de Mees­te­res een kaars aan. De sfeer wordt er een stuk ge­zel­lig­er op denkt hij iro­nisch, maar te­ge­lijk ver­moedt hij sa­dis­ti­sche han­de­lin­gen van de Do­mi­na. Een paar mo­men­ten la­ter wor­den zijn ver­moe­dens wer­ke­lijk­heid. Er drup­pelt lang­zaam he­te vloei­ba­re kaars­vet over zijn ge­slachts­de­len. De­ze be­han­de­ling ver­oor­zaakt een ge­wel­di­ge sen­sa­tie wat hem erg geil maakt.

Het is on­no­dig om te zeg­gen dat zijn sek­su­e­le op­win­ding niet on­op­ge­merkt zal blij­ven! Als er ge­noeg kaars­vet op zijn pik is ge­drup­peld dan wacht hem nog een ver­ras­sing!


Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.