Mannelijke Sub aanbidt dijhoge laarzen van Meesteres Bianca

Meesteres Bianca met kinky laarzen

lengte: 4 min 45 sec. HD-720p


16. Hoge hakken pijpen van dijhoge laarzen

Van­we­ge de in­druk­wek­ken­de outfit van Mees­te­res Bianca, wordt een slaaf al­leen maar nog klei­ner. Dat komt ze­ker door haar to­ren­ho­ge hak­ken van haar dij­ho­ge rijg­laar­zen. Zul­ke kinky laar­zen wer­ken als mag­ne­ten op laars­fe­ti­sjis­ten. Haar kor­set duwt haar bors­ten om­hoog zo­dat de on­der­da­ni­ge een ge­wel­dig uit­zicht heeft op haar de­col­le­té. Maar be­grijp dat niet ver­keerd, want de jui­ste plek voor een on­der­da­ni­ge is op de grond bij haar voe­ten.

De half­naak­te slaaf wordt op­ge­dra­gen om naar de voe­ten van de Mees­te­res te krui­pen. Om te be­gin­nen is zijn taak het stre­len en zoen­en van haar gei­le laar­zen. Na­dat hij zijn best heeft ge­daan met laars­aan­bid­ding, wacht hem de vol­gen­de op­dracht. De ont­zag­wek­ken­de Do­mi­na wil hem diep ver­ne­de­ren en ge­biedt hem een blow­job te doen, ho­ge hak­ken pij­pen, 15 cen­ti­me­ter sti­let­to­hak­ken deep­throat! Als ze te­vre­den is, kan de ge­luk­ki­ge slaaf haar kont kus­sen en zijn neus diep tus­sen haar bil­len du­wen. Na­tuur­lijk, dit is een he­mels ge­schenk voor een man­ne­lij­ke sub!

De­ze Fem­dom vi­deo is op­ge­no­men in HD-kwa­li­teit.


Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.