Donkere Meesteres Bianca geeft golden shower

Domina geeft een golden shower.

lengte: 0 min. 45 sec. formaat: 480x360


3. Golden Shower

Zelfs een Mees­te­res moet wel eens een plas­je doen. Per de­fi­ni­tie is de­ze plas nooit vies voor een on­der­da­ni­ge! Als een Do­mi­na de zo­ge­naam­de ‘Golden Shower’ geeft, dan is zij het die op een on­der­da­nig ie­mand plast. Die per­soon dient dan als men­se­lijk uri­noir en zal het war­me vocht moe­ten op­van­gen. Mits hij al­les mag zien dan heeft hij van­zelf­spre­kend een prach­tig uit­zicht op het he­le ge­beu­ren. Dit soort ses­sies zor­gen in elk ge­val voor span­ning en sen­sa­tie wat tot veel op­win­ding kan lei­den.

In de­ze vi­deo zie je van­uit een per­vers ge­zichts­punt hoe Mees­te­res Bianca op ie­mand plast. Dit is een zeer ero­tisch schouw­spel voor lief­heb­bers van plas­seks. Maar het ont­van­gen van plas kan ook als een be­hoor­lij­ke ver­ne­der­ing wor­den er­va­ren en daar­om ook zeer ge­schikt in een SM-spel. Daar­naast is het voor som­mi­ge echte sla­ven de ul­tie­me eer om het kost­ba­re vocht te mo­gen ont­van­gen.

De­ze vi­deo­clip is erg kort, maar daar­om niet min­der leuk!


Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.