CBT met wasknijpers aan de balzak

Pik en Ballen Martelen met wasknijpers

lengte: 3 min. 31 sec. formaat: 480x360


6. CBT met wasknijpers

Een slaaf met ont­bloot on­der­lijf staat vast­ge­ket­end aan een balk. Mees­te­res Bianca komt aan­ge­lo­pen en be­groet de slaaf door in zijn te­pels te knij­pen. Ze heeft een pak was­knij­pers mee ge­no­men. CBT staat voor pik en bal­len mar­te­len. En, dat is nu pre­cies wat ze gaat doen met de was­knij­pers!

Van­daag is het scro­tum aan de beurt om ge­mar­teld te wor­den. Eén voor één zet de Mees­te­res het he­le pak was­knij­pers op zijn bal­zak. Bij el­ke knij­per wordt zijn zak strak­ker en lang­za­mer­hand steeds iets­jes ge­voe­li­ger. Als er geen plek­je meer vrij is dan kan het ei­gen­lij­ke feest be­gin­nen! Het is een heel kunst­werk ge­word­en, het lijkt wel een kerst­boom. Een bee­tje sa­dis­tisch is de Do­mi­na wel. Nu ze al­le­maal vast zit­ten con­tro­leert ze hoe­veel pijn de slaaf nog meer kan ver­dra­gen. Het is maar goed dat hij vast ge­ke­tend staat!

Het is al­ge­meen be­kend dat de­ze Do­mi­na gek is op pik en bal­len mar­te­len. Wel­licht is dit mis­schien iets voor jou?


Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.