Ballbusting door Meesteres Bianca en Meesteres V Ebony

Twee donkere Meesteressen doen Ballbusting

lengte 3 min 20 sec. HD-720p


17. Ballbusting door twee Meesteressen

Mees­te­res Bianca en Mees­te­res V Ebony zijn al­le­bei lief­heb­sters van ball­bust­ing. In de­ze vi­deo­clip wer­ken ze sa­men en vul­len el­kaar goed aan. Twee don­ke­re Mees­te­res­sen die ge­nie­ten van een slaaf kei hard on­der zijn bal­len te schop­pen zon­der ge­na­de!

Het slacht­of­fer heeft ge­luk, want met twee knap­pe Do­mi­na’s kan er één hem in be­dwang hou­den. Om de beurt, schop­pen ze hem on­der zijn bal­len. De ene Do­mi­na neemt de slaaf on­der con­tro­le en troost hem een bee­tje, ter­wijl de an­de­re Do­mi­na flink uit haalt te­gen zijn ge­slachts­de­len. Na een se­rie schop­pen wis­se­len ze el­kaar af, tot­dat de grens van de slaaf is be­reikt.

Als je ge­kweld wordt door twee goe­de uit­zien­de zwar­te vrou­wen zo­als in de­ze ball­bust­ing vi­deo clip, dan zul­len ze het lij­den aan­zien­lijk ver­lich­ten! Maar ook al ben je een echte ma­so­chist je zult het toch ze­ker en­ke­le da­gen her­in­ne­ren! De­ze Fem­dom vi­deo clip is op­ge­no­men in HD kwa­li­teit.


Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.