Meesteres Bianca met rode voorbinddildo

Is een voorbinddildo vreemd?

54 foto's


3. Voor­bind­dil­do

Het is al­tijd een bee­tje on­wen­nig om een vrouw met een voor­bind­dil­do te zien. Je zou kun­nen den­ken dat het vaak no­dig is bij les­bi­sche stel­le­tjes bij ge­brek aan een pik. Ech­ter de voor­bind­dil­do wordt zelfs heel veel ge­bruikt in de fem­dom scene.

Don­ke­re Mees­te­res Bianca is ge­kleed in een la­tex top­je en zwar­te ho­ge laar­zen. Na en­ke­le po­ses voor de ca­me­ra doet ze de voor­bin­der om. Ze showt haar seks­speel­tje op een crea­tie­ve ma­nier. Als­of het haar ei­gen stij­ve pik is, duwt de mach­ti­ge Do­mi­na de dil­do naar vo­ren en naar ach­te­ren. Het re­sul­taat van de­ze fo­to­re­por­ta­ge is ar­tis­tiek en ero­tisch te noe­men. Je hoeft geen zor­gen te ma­ken als je er op­ge­won­den van raakt!

Om een zo­da­ni­ge prach­ti­ge do­mi­nan­te vrouw met een kunst­lul te zien is mis­schien een tik­kel­tje vreemd maar kan juist wel erg lek­ker zijn. Dit heeft iets met seks en macht te ma­ken. De do­mi­nan­te uit­stra­ling maakt de on­der­da­ni­ge man klein en ge­hoor­zaam. Je hoeft daar­voor geen ho­mo of bi­sek­su­eel te zijn, he­te­ro man­nen voe­len dit net zo goed. De draag­ster van de voor­bind­dil­do is en blijft im­mers een vrouw!


Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.