Meesteres Bianca met witte panty onder verpleegster uniform

Zuster Bianca draagt een verpleeg­sters­uniform.

86 foto's


8. Ver­pleeg­ster­suni­form

Heb je wel­eens ero­ti­sche fan­ta­sieën met een knap­pe ver­pleeg­ster in uni­form? En, heb je on­der­da­nig ge­voe­lens waar je bent over­ge­le­verd aan de wil­le­keur van een ver­pleeg­ster? Je on­der­werpt je dan aan een li­cha­me­lijk on­der­zoek! Je zult je let­ter­lijk en fi­guur­lijk bloot moe­ten ge­ven. De be­han­de­ling die je daar­na moet on­der­gaan kan een bee­tje pijn doen, maar je hebt het er graag voor over. Zul­ke fan­ta­sieën zijn ui­ter­aard mo­ge­lijk om daad­wer­ke­lijk in een rol­len­spel uit te voe­ren. Maar om te be­gin­nen, hoe ziet zo’n ver­pleeg­ster er ei­gen­lijk uit?

De­ze fo­to­se­rie laat zien hoe sexy een ver­pleeg­ster zich kan kle­den in werk­te­nue. Zus­ter Bianca draagt een ver­pleeg­sters­uni­form wel­ke net haar bil­len be­dekt. Ze draagt daar on­der geen broek of rok maar een bij­pas­sen­de pan­ty. De­ze wit­te pan­ty aan haar be­nen is een ge­not voor lief­heb­bers van be­nen en voe­ten. Dit laat­ste is hier ex­tra ver­lei­de­lijk in beeld ge­bracht. De of­fi­ciële ver­pleeg­sters­schoe­nen ont­bre­ken nog. Maar dat hoeft geen en­kel pro­bleem te zijn. Er wor­den en­ke­le schoe­nen en laar­zen uit de kast ge­trok­ken.

Zus­ter Bianca is ook te be­won­de­ren in een vi­deo waar­in ze haar pa­tiënt met haar voe­ten be­han­deld.


Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.