Open schoen met donkere voet

Genot voor hogehakfetisjisten!

71 foto's


5. Schoen­fe­tisj en hoge­hak­fetisj

Ie­mand met een schoen­fe­tisj haalt sek­su­eel ge­not uit het ado­re­ren van een schoen. Dit kan op al­ler­lei ma­nie­ren en met al­ler­lei soor­ten schoe­nen. In het bij­zon­der zijn kinky schoe­nen ge­lief­de ob­jec­ten voor de wa­re schoen­fe­ti­sjist. Een hoge­hak­fetisj is fe­ti­sjis­me waar­bij de ho­ge hak on­ont­beer­lijk is. De ho­ge­hak­fe­tisj­ist haalt zijn sek­su­e­le ge­not uit het aan­bid­den van schoe­nen of laar­zen met ho­ge hak­ken.

De­ze fo­to­re­por­ta­ge laat de prach­ti­ge don­ke­re Do­mi­na zien, waar­bij naast het do­mi­ne­ren, ook een der­ge­lijk fe­ti­sjis­me ten­toon­stelt.

Het is geen ge­heim dat Mees­te­res Bianca zelf ook gek is op ho­ge­hak­ken. Ze trekt haar laars­jes uit om haar nieu­we schoe­nen te pas­sen. De schoe­nen met pan­ter op­druk staan erg goed bij de rest van haar kle­ding. De don­ke­re voe­ten in de open schoe­nen zijn su­per sexy. Dan be­sluit de Do­mi­na dat het tijd is voor wat Fem­dom ac­tie. Als be­lo­ning mag de slaaf haar schoe­nen even­tjes aan­bid­den. Tot slot duwt de sa­dis­ti­sche Mees­te­res haar hak­ken in zijn huid. Voor hem is dat een pijn­lijk ge­not!


Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.