Donkere Meesteres Bianca in stoere leren jas

Tipje van de leren jas opgelicht!

15 foto's


1. Leren jas

Het dra­gen van leer geeft een stoe­re en mach­tige uit­stra­ling en is ook bij­zon­der sexy. Van­daar dat le­ren kle­ding vaak wordt ge­dra­gen in BDSM-ge­le­gen­he­den. Dit hoeft dan niet nood­za­ke­lij­ker­wijs ge­paard te gaan met een leer­fe­ti­sjis­me. Het zelf dra­gen van der­ge­lij­ke kle­ding kan ge­woon pret­tig zijn en het kij­ken naar an­de­re die het dra­gen is meest­al een lust voor het oog. Voor de­ge­ne die wel een leer­fe­tisj heeft is leer na­tuur­lijk pu­re nood­zaak, want de echte fe­ti­sjist kan niet zon­der!

Wat zou er on­der het leer van de­ze fem­me fa­ta­le ver­bor­gen zit­ten? In de­ze eer­ste fo­to­se­rie licht don­ke­re Mees­te­res Bianca een tipje van haar le­ren jas op! Zo­wel de mach­tige uit­stra­ling als de prach­ti­ge don­ke­re be­nen en ste­vi­ge kont doet me­nig hart snel­ler klop­pen. Dit geldt voor­al voor de on­der­da­ni­ge man­nen die op­ge­won­den wor­den door het zien van een mooie do­mi­nan­te vrouw.

Niet ver­ge­ten de­ze don­ke­re Do­mi­na houdt van pleas­en en teas­en! Dus je bent ge­waar­schuwd!


Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.