Donkere Meesteres Bianca met rood korset domineert slaaf

Domineren in korset

104 foto's


6. Korset in Femdom

Het dra­gen van een kor­set is vrij nor­maal voor vrou­wen in de BDSM-scene. Dit van oor­sprong da­mes­on­der­goed wordt als fe­tisj kle­ding na­tuur­lijk als bo­ven­kle­ding ge­bruikt. Mees­te­res Bianca draagt hier een rood kor­set wat haar fi­guur ac­cen­tu­eert en haar bors­ten goed doen uit­ko­men. Om het ge­heel van kle­ding­stijl af te ma­ken draagt ze daar­bij een strak­ke leg­ging en ho­ge zwar­te laar­zen. De Mees­te­res is he­le­maal in haar ele­ment in dit soort kle­ding.

Om te be­gin­nen is er een reeks so­lo po­ses in vol or­naat com­pleet met rij­zweep. De do­mi­nan­te uit­stra­ling is hier­mee goed in beeld ge­bracht. Ver­vol­gens wordt er een on­der­da­ni­ge man bij ge­haald voor wat meer sa­dis­ti­sche speel si­tu­a­ties. Do­mi­ne­ren in de­ze lin­ge­rie geeft al gauw een klas­siek ta­fe­reel, wel­ke ui­ter­aard de ses­sie ten goe­de komt. Bo­ven­dien le­vert dat een prach­ti­ge fo­to­se­rie op.

Al snel dwingt de­ze Do­mi­na haar slaaf op zijn knieën. Hij moet haar goed die­nen zo­als het hoort. Hij moet als ge­hoor­zaam speel­ob­ject die­nen voor de Mees­te­res. Tot slot gaat ze op zijn rug zit­ten en paar­dje rij­den.


Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.