Donkere Meesteres Bianca in strakke kleding en zilverkleurige legging

Ze is gek op CBT!

27 foto's


2. Pik en ballen marteling

In de­ze twee­de fo­to­se­rie zie je Mees­te­res Bianca met haar prach­ti­ge Su­ri­naam­se fi­guur in strak­ke kle­ding en zil­ver­kleu­rige leg­ging. Het is voor de mees­te man­nen moei­lijk om de ver­lei­din­gen te kun­nen weer­staan. Voor­al de lach is zeer aan­trek­ke­lijk. Maar al snel zul je er ach­ter ko­men dat de­ze Do­mi­na erg ge­niet van sa­do­ma­so­chis­ti­sche spel­le­tjes. Met na­me het sa­dis­ti­sche as­pect zit bij haar in het bloed. Als slaaf ben je vol­le­dig over­ge­le­verd aan haar machts­wel­lust en de be­hoef­te om je te kwel­len op al­ler­lei ma­nie­ren. Ze weet op zeer ge­raf­fi­neer­de wij­ze je gren­zen op te zoe­ken en in en­ke­le ge­val­len de­ze zelfs een bee­tje te ver­leg­gen.

De don­ke­re Mees­te­res is gek op CBT, wat staat voor pik en bal­len mar­te­len. Haar slaaf kan zich niet be­dwin­gen en hij krijgt een stij­ve lul. Op dat mo­ment be­gint de sa­dis­ti­sche Do­mi­na hem te pij­ni­gen en zijn pik en bal­len wor­den hard aan­ge­pakt. Ze knijpt in zijn bal­len en draait aan zijn zak als­of het niks is. Een waar ge­not voor de lief­heb­bers van CBT!


Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.