Donkere Meesteres Bianca knijpt slaaf in tepels

Domina geeft lijfstraf.

79 foto's


4. Billenkoek en lijfstraf

De mat­ten­klop­per kan ge­zien wor­den als het meest ge­bruik­te huis­hou­de­lij­ke pro­duct dat te­vens kan func­ti­o­ne­ren voor het ge­ven van een lijf­straf. Het spreekt voor zich, dat me­nig do­mi­nant per­soon dit ding ge­bruikt om sla­ven mee af te ran­se­len en niet voor kleed­jes te klop­pen. Bo­ven­dien is dat ding erg ef­fec­tief bij een ou­der­wet­se bil­len­koek.

De­ze fo­to­se­rie il­lus­treert een der­ge­lij­ke lijf­straf. Mees­te­res Bianca is ge­kleed in een le­ren rok en top­je met lui­paard op­druk. Haar slaaf heeft een flink pak slaag ver­diend! Hij moet over de knie en krijgt bil­len­koek met de mat­ten­klop­per! Zo­als dui­de­lijk te zien is, ge­niet de sa­dis­ti­sche Do­mi­na van het ge­ven van dit soort straf­fen.

Maar dat is niet al­les, de­ze fem­dom ses­sie is nog lang niet klaar! Er vol­gen nog veel meer sa­dis­ti­sche han­de­lin­gen. De Do­mi­na haalt er al­ler­lei straf­werk­tui­gen bij zo­als een rij­zweep, cane en zelfs een elek­tri­sche vlie­gen­mep­per. Te­pels, bal­len en pik zijn ge­lief­de li­chaams­de­len voor een lijf­straf!


Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.