Meesteres V Ebony en Meesteres Bianca, twee donkere Domina's straffen een slaaf

Meesteres V Ebony en Meesteres Bianca

64 foto's HiRes


10. Demand u to beg for mercy slave gangbang

Mees­te­res Bianca en Mees­te­res V Ebony heb­ben sa­men hun eer­ste sla­ven­gang­bang ge­or­ga­ni­seerd. De sfeer is ont­span­nen en er is ruim­te voor een ge­zel­lig hap­je en een drank­je aan de bar. Het re­sul­taat van de­ze mid­dag is te zien in de­ze prach­ti­ge fo­to­se­rie, waar een aan­tal BDSM-fa­cet­ten zijn be­licht.

De twee don­ke­re Mees­te­res­sen zijn goed op el­kaar in­ge­speeld en vul­len el­kaar goed aan. Bei­de blij­ken on­ge­veer de­zelf­de pas­sie te heb­ben voor CBT en an­de­re sa­dis­ti­sche ac­ti­vi­tei­ten. Een sla­ven­gang­bang zo­als de­ze biedt ook de mo­ge­lijk­heid voor een slaaf om te­ge­lij­ker­tijd door twee Mees­te­res­sen ge­do­mi­neerd te wor­den. Ter­wijl de ene Do­mi­na een slaaf in be­dwang houdt, trekt de an­de­re Do­mi­na aan een ket­ting die aan zijn scro­tum is be­ves­tigd. De pik en bal­len van een slaaf wor­den be­han­deld met al­ler­lei soor­ten mar­tel­tuig zo­als een zweep of me­ta­len klem­men. Maar er is ook een lie­ve be­han­de­ling met een veer of vi­bra­tor. Of wat dacht je van een dub­be­le face­sit­ting? Het is al­le­maal mo­ge­lijk op feest­jes zo­als de­ze!

De­ze Black-Fem­dom-Par­ty is ze­ker voor her­ha­ling vat­baar, blijf op de hoog­te!


Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.