meesteres-bianca-rijzweep-lopen

Entree: Exclusieve foto's en video's

Special Content

 

Wil je span­nen­de Fem­dom af­beel­din­gen van Mees­te­res Bianca zien? Of, wil je BDSM-vi­deo­clips zien waar de­ze don­ke­re Mees­te­res do­mi­neert? Dat is mo­ge­lijk van­uit Ne­der­land, Bel­gië en Luxem­burg!

Be­zoek spe­ci­al con­tent waar je ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's voor een ge­ring be­drag kunt be­kij­ken. De be­ta­ling is ano­niem en vindt plaats met be­hulp van je te­le­foon en een 0906-num­mer. De ta­rie­ven voor toe­gang zijn van­uit Ne­der­land ca €0,80 pm, van­uit Bel­gië ca €1,00 pm en van­uit Luxem­burg ca €1,15 pm. Ui­ter­aard kun je zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je er wilt blij­ven.

Tip!
Con­tro­leer eerst of je de intro video kunt af­spe­len, zo­dat je weet dat de com­pu­ter in­stel­lin­gen goed staan. Als je de in­tro vi­deo niet kunt af­spe­len kun je de be­taal­de vi­deo­clips ook niet af­spe­len.

Wil je eerst meer we­ten?
Be­kijk dan de knop­pen Fo­to-in­dex en Vi­deo-in­dex hier­bo­ven, zo­dat je een in­druk krijgt van wat er in de spe­ci­al con­tent is te zien. Elk item in de in­dex heeft een link naar een ge­de­tail­leer­de om­schrijv­ing.

De al­ge­me­ne voor­waar­den zijn van toe­pas­sing voor de ge­he­le web­site, dus ook voor spe­ci­al con­tent. Al­le in­houd van de­ze web­site is al­leen voor per­soon­lijk ge­bruik en mag niet ge­pu­bli­ceerd wor­den zon­der schrif­te­lij­ke toe­stem­ming!

Je kunt ex­clu­sie­ve fo­to's en vi­deo's zien voor een ge­ring be­drag. Met be­hulp van een 0906 num­mer kun je toe­gang krij­gen tot de­ze spe­ci­a­le con­tent. De kos­ten zijn voor Ne­der­land ca €0,80 pm, voor Bel­gië ca €1,00 pm en voor Luxem­burg ca €1,15 pm. Je kunt zelf be­pa­len wat je wilt zien en hoe lang je wilt blij­ven.