meesteres-bianca-rijzweep

Welkom bij Meesteres Bianca

Ik ben een don­ke­re Mees­te­res van Su­ri­naam­se af­komst. Heb je een ste­vi­ge pak slaag no­dig of ben je ge­woon nieuws­gie­rig? Als je vol­was­sen bent en in­te­res­se hebt in BDSM dan ben je van har­te wel­kom, an­ders ver­zoek ik je om de­ze web­site on­mid­del­lijk te ver­la­ten. Zou je graag een don­ke­re Mees­te­res wil­len die­nen? Pas maar op! Ik kan een he­le stren­ge sa­dis­ti­sche Do­mi­na zijn die je nog mis­schien wel lang zal kun­nen her­in­ne­ren.

Het is een goed idee om eerst mijn he­le web­site te be­stu­de­ren. Je zult ont­dek­ken dat ik heel streng en toch lief kan zijn. Er is een lijst met sessies die ik zelf ook erg leuk vind om te doen. Als je een af­spraak wilt ma­ken, of eerst wat aan­vul­len­de in­for­ma­tie wilt, kun je contact met mij op­ne­men.

De­ze site staat vol met in­for­ma­tie over BDSM en over mij, zo­als op mijn blog waar je kunt le­zen over het da­ge­lijk­se le­ven van een Mees­te­res. Ook is er de mo­ge­lijk­heid om je te la­ten do­mi­ne­ren in je ei­gen huis via de webcam. Ui­ter­aard heb je dan zelf ook een web­cam no­dig voor een span­nend chat­ses­sie. Er zijn ook span­nen­de vi­deo­clip­jes van mij! Via entree kom je bin­nen op mijn be­taal­de ge­deel­te waar je voor een klein be­drag mij kunt zien op di­ver­sen fo­to's en film­pjes.

Ont­dek zelf nog veel meer leu­ke din­gen op de­ze web­site!

Graag tot ziens,
Meesteres Bianca